🔥AANBIEDING OUD MEMBERS: ONTVANG 5 MAANDEN VOOR DE PRIJS VAN 2 MAANDEN. KLIK HIER 🔥

Geen artikelen in wagentje

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

1.5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.6. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Ondernemer en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

1.8. Ondernemer: Veagle Colours, gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32125031, handelend onder de naam Fitnessschemas.nl.

1.9. Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Ondernemer en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.10. Partij(en): Ondernemer en Klant tezamen of afzonderlijk.

1.11. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.12. Website: de website van Ondernemer, te raadplegen via https://www.fitnessschemas.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Ondernemer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Het aanbod

3.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud.

3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.3. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ondernemer en het voldoen aan de daarbij door Ondernemer gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ondernemer daarvan in kennis te stellen, zodat Ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2. Zodra de bestelling door Ondernemer is ontvangen, stuurt Ondernemer de dienst of digitale inhoud met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.3. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.4. De levertermijn bedraagt in beginsel 24 uur na het sluiten van de Overeenkomst. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Ondernemer.

6.5. Ondernemer raadt Klant aan het geleverde dienst of digitale inhoud te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.

Artikel 7. Duurtransacties: opzegging

7.1. Klant kan de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan op elk gewenst moment opzeggen, doch tenminste een (1) dag voor de dag waarop de volgende (maandelijkse) periode ingaat. Opzeggen kan via deze link.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

8.1. Klant kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

8.2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst

Artikel 9. Uitoefening herroepingsrecht door Klant

9.1. Klant kan de Overeenkomst binnen de bedenktermijn van 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Ondernemer, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Ondernemer bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

9.2. Het Europese modelformulier voor herroeping is opgenomen in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden.

9.3. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

9.4. Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Verplichtingen Ondernemer bij herroeping

10.1. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

10.2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle op Website afgebeelde gegevens, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom of in gebruiksrecht van Ondernemer. De inhoud van Website mag door Klant worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

11.2. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie door Klant, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer vereist.

11.3. Indien Klant onderdelen van deze website downloadt of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden, dient Klant alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op de kopieën over te nemen.

Artikel 12. Prijzen en betaling

12.1. Alle op de Website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

12.2. Klant dient betalingen aan Ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

12.3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en Ondernemer de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Ondernemer kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13. Klachtenprocedure

13.1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Je kan deze hier bekijken: https://www.fitnessschemas.nl/klachtenprocedure.

13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer.

13.3. Ondernemer geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ondernemer binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Op de aangeboden informatie en/of diensten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid dan wel onvolledigheid van informatie op deze website. Ondernemer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onjuistheid dan wel onvolledigheid van informatie van derden, waarna in deze website wordt verwezen.

14.2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct dan wel indirect zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site of bij het gebruik van de aangeboden fitness schema’s en/of calculators. Ondernemer tracht naar een probleemloos functioneren van deze website. Mocht u als bezoeker toch enige inconsistentie of problemen ervaren in het gebruik van de website, vragen we u vriendelijk dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te melden.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het privacy statement. Deze is hier te bekijken: https://www.fitnessschemas.nl/privacyverklaring.

Artikel 16. Geschillen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ondernemer gevestigd is.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij streven er naar om e-mails op werkdagen (ma t/m vr ) binnen 24 uur te beantwoorden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en digitaal terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.